.

.

I. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

3.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszych zasad, należy kierować listownie na adres SISEL Group Sp. z o.o., Al. 1-ego Maja 32, 64-5 00 Szamotuły, NIP: 7811925497, REGON: 364007900, KRS: 0000608951 lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@sisel-sklep.pl .

3.      Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy. 

4.      W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie Internetowej Sklepu oraz odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient. Koszt wysyłki Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca.

5.      Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

6.      Realizacja wymiany nastąpi w terminie 14 dni.

7.      Wymianie nie podlegają Towary zniszczone, posiadające ślady używania.

IV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

1.      jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2.      jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3.      może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;

4.      złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Podczas składania reklamacji mogą Państwo skorzystać z poniższych wzorów formularzy:

Formularz reklamacji towaru

Formularz reklamacji świadczenia usług

4.      Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6.      W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta SISEL naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Klient ma również prawo żądać obniżenia ceny lub naprawy.

II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SISEL Group Sp. z o.o., Al. 1-ego Maja 32, 64-500 Szamotuły na adres poczty elektronicznej: reklamacje@sisel-sklep.pl .

2.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

III. Wymiana

1.      Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres: reklamacje@sisel-sklep.pl

2.      Klient może wymienić Towar na: 

a. taki sam model, o innym kolorze,

b. taki sam model, o innym rozmiarze.

Back to top